សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​ស្តីអំពី​សេវា​សុខភាព «​ឆ្ពោះទៅរក​ការផ្តល់ និង​គ្រប់គ្រង​សេវា​សុខភាព​ពី​ចំងាយ​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល​», article publié dans Rasmei News, le 4 juillet 2017.

Retour
fondation-pierre-fabre

Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité. Ses 5 axes d’intervention sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose, l’accès aux soins des populations vulnérables, la e-Santé et la dermatologie. En 2021, la Fondation conduit 35 programmes dans 20 pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti.

Abonnez vous à notre newsletter

Ils s'engagent à nos cotés

partenaire-odess partenaire-odess partenaire-odess partenaire-odess