សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពី សេវាសុខភាពពីចំងាយ ក្រោមប្រធានបទ «ការប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជារួម» , article publié dans Fresh News, le 03 juillet 2018.

Retour
fondation-pierre-fabre

Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité. Ses 5 axes d’intervention sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose, l’accès aux soins des populations vulnérables, la e-Santé et la dermatologie. En 2021, la Fondation conduit 35 programmes dans 20 pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti.

Abonnez vous à notre newsletter

Ils s'engagent à nos cotés

partenaire-odess partenaire-odess partenaire-odess partenaire-odess